Welcome to European Tribune. It's gone a bit quiet around here these days, but it's still going.
Display:
I send the following letter to the paper I most frequently read: NRC Handelsblad, in response to their graph they published yesterday. I noticed immediately that also here the youth unemployment numbers are based on the active group, and not the total. Hence the ongoing skew, as visible here. And of course it was nowhere mentioned this figure is based on the active group.

So I climbed the pen today. In Dutch of course.

Geachte heer/mevrouw,

In het geopinieerde stuk van redacteur Maarten Schinkel in de Economie katern van het NRC van gisteren, dinsdag 28 maart, "Frankrijk staakt tegen de bierkaai", is een verduidelijkende grafiek van de werkloosheid in procenten van de beroepsbevolking afgedrukt. Het is echter een misvatting om de hoge jeugdwerkloosheid cijfers van verschillende EU landen naast elkaar te leggen of te concluderen dat de jeugdwerkloosheid in Frankrijk 23 procent is, aangezien de jeugdwerkloosheid wordt gemeten aan de mate van de actieve groep werkzoekenden. Hiertoe worden oa Franse studenten en stagaires uitgesloten uit de groep werkzoekenden waardoor de groep werkzoekenden feitelijk kleiner is en de werkloosheid percentueel groter. Als er gerekend wordt voor de gehele groep van 15-24 jarigen blijkt Frankrijk echter een jeugdwerkloosheid van ongeveer 8% te hebben - wat ook hoog is, maar niet betrekkelijk hoger dan jeugdwerkloosheid cijfers in de VS, in het Verenigd Koninkrijk of zelfs Nederland!

Het is bijzonder misleidend om de jeugdwerkloosheid cijfers te publiceren zonder aan te geven dat het hier de -actieve- werkzoekende populatie betreft van de jeugd. Zoals het NRC Handelsblad deze grafiek heeft gepubliceerd is feitelijk een onwaarheid. Hierdoor wordt het jeugdwerkloosheid cijfer van Frankrijk (en waarschijnlijk ook andere EU landen) onterecht uitvergroot. De afwezigheid van deze cruciale verduidelijking in de legenda of in het artikel van de heer Schinkel is mijns inziens ten minste een correctie waard.

Bron: http://www.eurotrib.com/story/2006/3/28/85714/5270

Met vriendelijke groeten,

If you're interested in an English equivalent, say so...

by Nomad (Bjinse) on Wed Mar 29th, 2006 at 05:56:09 AM EST

Others have rated this comment as follows:

Display:

Occasional Series