Welcome to European Tribune. It's gone a bit quiet around here these days, but it's still going.
Display:
Since I don't speak French, I've translated from the English version. I have also swapped some of the quotes around in order to match the ordering given in the Danish translation of the treaty, where this does not disturb the sense of the paragraph in question.

Underskriftindsamling imod nomineringen af Tony Blair til formand for den Europæiske Union

Vi, de undertegnede europæiske borgere, ønsker uafhængigt af vor oprindelse og politiske tilknytning i øvrigt at udtrykke vor udelte modstand imod nomineringen af Tony Blair til posten som præsident for den Europæiske Union.

Under Lissabontraktaten oprettes formandsposten for det Europæiske Råd som en ny tillidspost i EU. Formanden vælges af Rådet og har et mandat der strækker sig over to et halvt år og højst kan fornyes en gang. Traktaten fastslår at formanden bl.a. "leder Det Europæiske Råds arbejde og giver det fremdrift" og "sikrer forberedelsen og kontinuiteten af Det Europæiske Råds arbejde". Ydermere fastslår traktaten at "Det Europæiske Råds formand varetager i denne egenskab på sit niveau Unionens repræsentation udadtil på de områder, der hører under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik".

Den fremtidige formand vil således have en nøglerole i udformningen af Unionens politik overfor, og relationer til, resten af verden. Det første formandskab vil desuden have stor signalværdi for såvel den Europæiske Unions borgere som resten af verden. Givet disse overvejelser mener vi at det er af største betydning at denne første formand afspejler ånden og værdierne i det europæiske projekt.

Der har nu i et stykke tid cirkuleret stadig stærkere rygter der indikerer et ønske, i visse kredse, om at se Tony Blair udpeget som den første formand for den Europæiske Union. En sådan udpegelse ville være aldeles i modstrid med de værdier der ligger til grund for det europæiske projekt

Tony Blair trak, i strid med international lov, sit land ind i en krig i Irak som et massivt flertal af Europas borgere var og er modstandere af. Denne krig har kostet i hundredetusindvis døde og sårede civile og har drevet millioner på flugt. Den har bidraget til en dyb destabilisering af Mellemøsten og skadet fred og sikkerhed i verden. I optakten til krigen løg og misinformerede Blair systematisk offentligheden. Hans rolle i Irak ville virke stærkt tyngende på Unionens gode navn og rygte i verden såfremt han blev udpeget til formand.

De skridt Tony Blairs regering siden har taget i "krigen mod terror," såvel som hans meddelagtighed i George Bushs ulovlige fængslinger, har ført til hidtil usete indgreb i de demokratiske frihedsrettigheder. Dette er i direkte modstrid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der er en central del af Lissabontraktaten.

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder formaliserer de grundlæggende værdier i det europæiske projekt og er en vigtig del af fundamentet for den nye traktat. Tony Blair kæmpede imod chartrets indlemmelse i Lissabontraktaten og sikrede i sidste ende Storbritannien et forbehold overfor forpligtelserne i chartret.

I stedet for at fremme europæisk integration opstillede den tidligere britiske premierminister en række såkaldt 'røde linier' under forhandlingerne om Lissabontraktaten, med den hensigt at blokere alle fremskridt indenfor social- og skattepolitik, såvel som forhindre den europæiske union i at formulere en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Ydermere forekommer det utænkeligt at den første formand for den Europæiske Union skulle være en tidligere statsleder hvis regering holdt sit land udenfor to vigtige dele af det europæiske samarbejde: Eurozonen og Schengen-samarbejdet om fri bevægelighed over grænserne.

I en tid hvor et af de højt prioriterede områder indenfor det europæiske samarbejde er at genskabe kontakten mellem Unionens institutioner og Europas borgere mener vi at det er af største vigtighed at formanden er en person som ikke vækker antipati hos flertallet af europæiske borgere.

Af ovennævnte grunde erklærer vi vor udelte modstand imod Tony Blairs nominering.

Hope this helps,

- Jake

Friends come and go. Enemies accumulate.

by JakeS (JangoSierra 'at' gmail 'dot' com) on Sat Feb 2nd, 2008 at 02:18:33 AM EST

Others have rated this comment as follows:

Display:

Occasional Series