Welcome to European Tribune. It's gone a bit quiet around here these days, but it's still going.
Display:
I do not think Finland was that much of an issue as the defense union was supposed to include Sweden, Norway and Denmark.

Paragraph from swedish wikipedia to support that:

Norden - Wikipedia, den fria encyklopedin

Under tiden efter andra världskriget utvecklades det moderna politiska nordiska samarbetet. Från svenskt håll föreslogs direkt efter andra världskriget att Sverige, Danmark och Norge skulle bilda ett försvarsförbund. Den 15 oktober utsågs i Oslo en skandinavisk försvarskommitté och under 1949 undertecknades kommitténs betänkande. Detta misslyckades, och Danmark och Norge gick med i NATO medan Sverige förblev neutralt. År 1952 grundades Nordiska rådet med syfte att öka samarbetet i Norden i kulturella, politiska, juridiska och sociala frågor. Sedan Finland anslöt sig 1955 uteslöts ända till 1990-talet utrikespolitiken från Nordiska rådets diskussioner. Detta berodde på att Finland hade ett samarbetsavtal som hette VSB med Sovjetunionen. De viktigaste framstegen var de första projekt som genomfördes: nordiska passunionen och den gemensamma nordiska arbetsmarknaden, vilka infördes 1954.


Sweden's finest (and perhaps only) collaborative, leftist e-newspaper Synapze.se
by A swedish kind of death on Fri Mar 21st, 2008 at 02:22:06 PM EST
[ Parent ]

Others have rated this comment as follows:

Display:

Occasional Series