Welcome to European Tribune. It's gone a bit quiet around here these days, but it's still going.

The 18 July in Spain

by PerCLupi Fri Jul 18th, 2008 at 09:07:21 AM EST

Today, July 18, it is an ominous date in the anniversary of Spain: it is the official start of the Spanish Civil War and, before, the prelude to the Tragic Week. In Spain's history of the twentieth century, there have been moments that have attracted universal and especially European reaction: the Tragic Week, shortly before the World War I and the Civil War, just before World War II, are episodes that can be seen as catalysts for a European consciousness in defense of certain civil and political values. After, during the long period of Francoism, the events that gave rise to similar reactions were certain death sentences, which came almost until the death of Franco.


Today, July 18, 2008, are fulfilled 99 years of the start of the first riots that led to the Tragic Week itself. On July 18, 1909 it was Sunday. In the port of Barcelona had to occur the first shipment of troops to Morocco, and a few women of the aristocracy appeared there to deliver the soldiers snuff, scapulars and medals. This provoked the popular discontent, which became riots to be known that in the conflict zone in Morocco, many casualties were produced. This discontent leads to a general strike in Madrid is agreed for August 2, but "Workers Solidarity" sets a 24-hour strike for Monday, July 26, which will be the beginning of the Tragic Week (26-31 July).

Among the many tried and sentenced, there were five death sentences, which were executed on October 13 at the Montjuïc Castle. One of those five is Francesc Ferrer i Guàrdia (1859-1909), co-founder of the Modern School, which is accused of being the instigator of the revolt, based solely on an accusation made in a letter sent by the prelates of Barcelona . These shootings generate a revulsion across Europe and there is a large foreign press campaign, and demonstrations and assaults take place before Spanish embassies.

There is a wonderful text, which was never published, of the great Catalan Joan Maragall i Gorina (1860-1911). The text was written the afternoon of October 10, 1909, one day after that Ferrer was sentenced to death in court-martial, and it was sent to be published in the newspaper "La Veu de Catalunya." It was not published. On 13, at 9 am, Ferrer i Guàrdia was shot, and the day 16, Maragall received a letter from the director of the newspaper, Enric Prat de la Riba (1870-1917), in which he explained what his article had not been published for: "the state of opinion meant that it was impossible and counterproductive".

That article, which the historian Josep María Ainaud de Lasarte believes that it is the best article that was never written as a request for clemency for a condemned to death, only became known when it was included by his family in a new edition of his complete works, in 1932. Here it is offered as something worthy of being known.

"La Ciutat del perdó"

Algunes nobles veus que aquí mateix s´han alçat i altres que n´he sentit per altra banda m´han demostrat que a Barcelona hi ha voluntat d'amor. Mes en totes aquestes veus, aixís com en algunes menys amoroses, un xic iròniques, que també he sentit, hi batega o apareix clarament en un to o altre aquesta pregunta: ¿I quin ha d'ésser l´objecte de1 nostre amor, redemptor de la ciutat? Jo diria: El que el cor vos diga en cada moment. I quan tristament pressento que més d'un hauria de respondre'm: És que en aquest moment el cor no em diu res!

¿El cor no vos diu res, ara, mentres estan afusellant gent a Montjuïc solament perquè en ella es manifestà amb més claredat aquest mal que és el de tots nosaltres? ¿El cor no vos diu anar a demanar perdó, a genollons si convé, i els més ofesos els primers, per aquests germans nostres en desamor que volien aterrar per odi aquesta mateixa ciutat que nosaltres els deixàrem abandonda per egoisme? Estem en paus, doncs. ¿I ells han de pagar la pena només perquè la seva acció cau dintre un còdic; mentres la nostra inacció és tan baixa que ja no pot caure enlloc? Aneu a demanar perdó per ells a la justícia humana, que serà demanar-ne per vosaltres mateixos a la divina, davant de la qual sou potser més culpables que ells.

Com vos podeu estar aixís tranquils a casa vostra i en els vostres quefers sabent que un dia al bon solet del demati, allà dalt de Montjuïc, trauran del castell un home lligat, i el passaran per davant del cel i del món i del mar, i del port que trafiqueja i de la ciutat que s´aixeca indiferenta i poc a poc, ben poc a poc, perquè no s´hagi d´esperar, el portaran a un racó de fosso, i allí quan toqui l´hora, aquell home, aquella obra magna de Déu en cos i ànima, viu, en totes ses potències i sentits, amb aquest mateix afany de vida que teniu vosaltres, s´agenollarà de cara a un mur, i li ficaran quatre bales al cap, i ell farà un salt i caurà mort com un conill... ell, que era un home tan home com vosaltres... potser més que vosaltres!

¿Com vos podeu estar a casa vostra, i asseure-us a taula voltats de fills i posar-vos al llit amb la muller, i atendre a vostres negocis, i que aquesta visió no se us posi al davant i no us nuï el mos de pa en la gola, i no us glaci el petó als llavis i no us privi d'atendre a tota altra cosa que no sia ella?
I això no us despertarà l'amor? ¿Encara preguntareu quin puga ésser son objecte, ara, de seguida? ¿Doncs quin altre que aquest? ¿Com podeu pensar en res més del món ara com ara? ¿Ni com heu pogut deixar passar tant temps? I mentrestat ja han mort aixís tres homes, i els que s'esperen...!

No la sentiu la germanor amb aquests infeliços? No ho vulgueu saber lo que han fet: mireu-los només a dintre els ulls: vegeu! sou vosaltres mateixos: un home com vosaltres; amb això n`hi ha prou: capaç de tot el vostre bé i de tot el vostre mal: com vosaltres del seu. An aquest home, jo no dic que se'l deixi anar i se l´abandoni i se´l torni lliure al seu odi i a les seves malifetes: no, an ell com a nosaltres, ens convé ésser presos d'una manera o altra i redreçats baldament sia a cops de mall, i pastats tots plegats de cap i de nou en l'amor de la ciutat nova encara que sia amb gran sofriment d´ell i nostre, mentres el sofrim junts; però, en compte d'això, ¿matar-lo, matar-lo fredament per un tràmit senyalat i a una hora fixa, com si la justicia humana fos quelcom segur, infal.lible, definitiu com la mort que dóna? què us en sembla?

Si an aquest home l´haguéssiu mort batent-vos com a lleons amb ell al peu d'una barricada o a la porta d'una iglésia, jo no us en podria fer cap càrrec, perquè en tal combat hauríeu demostrat el vostre amor a alguna cosa exposant la vostra vida pel vostre ideal; i per l´amor d´un ideal; i sa valentia podem ésser absolts de moltes coses. Més ara, qui us absol? ¿On és el vostre ideal, el vostre amor i el vostre sacrifici? ¿on l´heu demostrat el vostre valor? Doncs no vulgueu ésser covards dues vegades. Si llavores el vostre valor havia d'estar en les armes i no el tinguéreu, tingueu-lo almenys ara en el perdó, que és ben bé l´hora.

I ja ho veureu: les vides que haureu salvat us semblaran obra vostra; i an aquests homes que haureu arrencat de les portes de la mort, vos els estimareu com a fills; i ja no els perdreu mai més de vista; i allà on siau us cuidareu d'ells i dels seus semblants, i vostre amor els forçarà a l'amor; i so1s per aquesta obra de perdó amb què començareu, Barcelona ja començarà a ésser una ciutat. Perquè els de fora que ho sàpiguen no diran pas -que no ho puguen dir!-: An aquest i an aquell els salvaren i redimiren aquests o aquells, els blancs, els negres o els rojos; sinó que hauran de dir: Barcelona ha demanat i obtingut el perdó dels seus condemnats a mort. I per bombes que després hi hagi, Barcelona ja no podrà ésser dita la ''ciutat de les bombes"; sinó que l'anomenada us vindrà d'una altra cosa que és més forta que totes les bombes plegades i que tots els odis i que tota la malícia humana: l'anomenada us vindrà de l'amor, i Barcelona serà dita: "la ciutat del perdó", i des d'aquell punt i hora començarà a ésser una ciutat.

Doncs comencem-la: Al Rei que pot perdonar, als seus Ministres que poden aconsellar-li el perdó, als jutges que poden temperar la justícia amb la pietat: Perdó pels condemnats a mort de Barcelona! Caritat per tots!

I bella cosa fora que comencessin els més ofesos.


(Joan Maragall i Gorina, “La Ciutat del perdó”: Obres Completes, Barcelona, Selecta, 2 vols., 1960-1961; i Elogi de la paraula i altres assaigs, Barcelona, Edicions 62 i "La Caixa", 1981, pp. 191-193).

"La ciudad del perdón""The city of forgiveness"
Algunas voces nobles que aquí mismo se han alzado y otras que he oído por otra parte me han demostrado que en Barcelona hay voluntad de amor. Pero en todas estas voces, así como en algunas menos amorosas, un poquitín irónicas, que también he oído, late o aparece claramente en un tono u otro esta pregunta: "¿Cuál ha de ser el objeto de nuestro amor, redentor de la ciudad?" Yo diría: "El que os diga el corazón en cada momento." Y qué tristemente presiento que más de uno habría de responderme: "¡Es que en este momento el corazón no me dice nada!"Some noble voices that have been raised here, and others that I heard elsewhere, have shown me that in Barcelona there is a willingness to love. But in all these voices, as well as some others that are less loving, a little bit ironic, which I have also heard, this question beats beneath the surface or appears clearly, in one tone or another: "What should be the object of our love, redeemer of the city?" I would say: "Whatever your heart tells you at each moment." And how sad is my presentiment that more than one person would reply: "The fact is that at the moment my heart is telling me nothing!"
¿El corazón no os dice nada, ahora, mientras están fusilando gente en Montjuïc sólo porque en ella se manifestó con más claridad este mal que es el de todos nosotros? ¿El corazón no os dice que vayáis a pedir perdón, de rodillas si conviene, y los más ofendidos los primeros, por estos hermanos nuestros en desamor que querían derruir por odio esta misma ciudad que nosotros les habíamos dejado abandonada por egoísmo? Estamos, pues, en paz. ¿Y han de pagar ellos la pena sólo porque su acción cae dentro de un código, mientras nuesta inacción es tan baja que ya no hay lugar en el que pueda caer? Id a pedir perdón por ellos a la justicia humana, que será pedirlo por vosotros mismos a la divina, ante la cual sois quizás más culpables que ellos.Your heart is telling you nothing, right now, while they are shooting people at Montjuïc only because this evil in which we all share, was made more clearly manifest in them? Isn't your heart telling you that you should go and request pardon, on your knees if you will, and first of all those among you who have received the greatest offence, for these our brothers in un-love, who wanted out of hate to destroy this very city that we had abandoned to them out of selfishness? Well, now we are quits. And they have to pay the penalty just because their action falls within the limits of a legal code, while our inaction is so low that there is nowhere it can fall? Go ask human justice for pardon for them, you who will be begging for your own pardon of the divine one, before which you are perhaps more guilty than they are.
¿Cómo os podéis quedar tan tranquilos en vuestra casa y en vuestros trabajos sabiendo que un día, al buen solecillo de primera mañana, de allá del alto de Montjuïc, sacarán del castillo a un hombre atado y lo pasarán ante el cielo y el mundo y el mar, y el puerto que trafica y la ciudad que se levanta indiferente y poco a poco, muy poco a poco, para que no se haya de esperar, lo llevarán a un rincón del foso, y allí cuando toque la hora, aquel hombre, aquella obra magna de Dios en cuerpo y alma, vivo, en posesión de todas sus capacidades y sentidos, con este mismo afán de vida que tenéis vosotros, se arrodillará de cara a un muro, y le meterán cuatro balas en la cabeza, y él dará un salto y caerá muerto como un conejo... él, que era un hombre tan hombre como vosotros... ¡quizá más que vosotros!?How can you remain so quiet in your house and your work knowing that one day, by the good little early morning sun over the top of Montjuïc, they will carry a tied-up man from the castle and exhibit him before the sky and the people and the sea, and the port that goes about its trade, and the city which is getting up indifferent to what is going on, and bit by bit, very gradually, so that "there is no waiting", they will carry him to a corner of the jail, and there when the hour chimes, this man, this great work of God in body and soul, alive, in possession of all his capacities and senses, with the same appetite for life that you have, will kneel facing a wall, and they will put four bullets in his head, and he will jump and drop dead like a rabbit... he, who was such a man as you are... Perhaps more a man than you!?
¿Cómo os podéis quedar en vuestra casa, y sentaros a la mesa rodeados de hijos y meteros en la cama con la mujer, y atender vuestros negocios, y que esta visión no se os ponga delante y no se os atragante el bocado de pan en la garganta, y no se os hiele el beso en los labios y no os impida atender a cualquier otra cosa que no sea esa?How can you go on living in your house, and sitting at the table surrounded by children and get in bed with your wife, and attend to your business, and that this vision is not coming up in front of you and the mouthful of bread is not sticking in your throat, and that the kiss is not frozen on your lips and that this does not prevent you from dealing with anything other than this?
¿Y esto no os despertará el amor? ¿Aún preguntaréis cuál pueda ser su objeto, ahora, en seguida? ¿Pues qué otro que este? ¿Cómo podéis pensar en nada más del mundo por ahora? ¿Ni cómo habéis podido dejar pasar tanto tiempo? ¡Y mientras tanto ya han muerto así tres hombres, y los que esperan...!And this will not awaken your love? Still you wonder what might be its object, now, immediately? But what other one than this? How you can think of anything else in the world now? Or how could you have let so much time go by? And meanwhile three men have already died this way, and there are the ones who are waiting...!
¿No sentís la hermandad con estos infelices? No queráis saber lo que han hecho: miradlos nada más en el fondo de los ojos: ¡fijaos! Sois vosotros mismos: un hombre como vosotros, con eso hay bastante: capaz de todo vuestro bien y de todo vuestro mal: como vosotros del suyo. A este hombre, yo no digo que se le deje ir y se le abandone y se le devuelva libre a su odio y a sus fechorías: no, a él como a nosotros, nos conviene estar presos de una u otra manera y enderezados aunque sea a golpes de mazo, y amasados todos juntos de cabeza y de nuevo en el amor de la ciudad nueva, aunque sea con gran sufrimiento suyo y nuestro, mientras lo suframos juntos; pero, en lugar de eso, ¿matarlo, matarlo fríamente por un trámite señalado y a una hora fija, como si la justicia humana fuera algo seguro, infalible, definitivo como la muerte que da? ¿Qué os parece?Don't you feel brotherhood with these unfortunate men? Don't you want to know what they have done: look at them only straight in the eyes: see! Be yourselves: a man like you, that is enough: capable of all your good and all your bad: like you of his. I don't say this man should be let go and left to his own devices and to return freely to his hatred and his misdeeds: no, for him as for us, it's right we should be prisoners, in one way or another, and to be put straight, even with sledgehammer blows, and be kneaded all together again without hesitation, in the love of the new city, although it is with great suffering for him and us, while we suffer it together; but, instead, kill him, kill him in cold blood, by established procedure and at a fixed hour, as if human justice were something sure, infallible, definitive like death, which itself gives what result? What do you think?
Si a este hombre lo hubieseis matado batiéndoos como leones con él al pie de una barricada o en la puerta de una iglesia, yo no os podría hacer ningún reproche, porque en un combate así habríais demostrado vuestro amor a algo exponiendo vuestra vida por vuestro ideal, y por el amor de un ideal y su valentía podemos ser absueltos de muchas cosas. Pero ahora ¿quién os absuelve? ¿Dónde está vuestro ideal, vuestro amor y vuestro sacrificio? ¿Dónde habéis demostrado vuestro valor? Entonces, no queráis ser cobardes dos veces. Si entonces vuestro valor había de estar en las armas y no lo tuvisteis, tenedlo al menos en el perdón ahora que está más que llegada la hora.If this man had been killed by you, having to fight like lions yourselves with him at the foot of a barricade or at the door of a church, I could not do you any reproach, because in such a fighter, you will have established your love for something, giving your life for your ideal, and, for the love of an ideal and its courage, we can be absolved of many things. But now who absolves you? Where is your ideal, your sacrifice and your love? Where have you demonstrated your courage? So do not want to be cowards twice. If your courage at that time had to be in weapons and you did not have it, have you it at least in forgiveness now that time is more than arrival.
Y ya lo veréis: las vidas que habréis salvado os parecerán obra vuestra; y a estos hombres que habréis arrancado de las puertas de la muerte, los amaréis como a hijos; y ya no los perderéis nunca más de vista; y allá donde estéis os cuidaréis de ellos y de sus semejantes, y vuestro amor los forzará al amor; y sólo por esta obra de perdón con la que comenzaréis, Barcelona ya comencerá a ser una ciudad. Porque los de fuera que lo sepan no dirán -¡que no lo puedan decir!-: “A este y a aquel los salvaron y redimieron estos o aquellos, los blancos, los negros o los rojos”; sino que habrán de decir: “Barcelona ha pedido y obtenido el perdón de sus condenados a muerte.” Y por bombas que después haya, Barcelona ya no podrá ser llamada “la ciudad de las bombas”; sino que la nombradía os vendrá de otra cosa que es más fuerte que todas las bombas juntas y que todos los odios y que toda la maldad humana: la nombradía os vendrá del amor, y Barcelona será llamada: “la ciudad del perdón”, y desde aquel punto y hora comenzará a ser una ciudad.And you will see this in due course: the lives, that you would have saved, you look like your work; and these men, to whom you would have booted from the gates of death, you will love them as sons; and you will no longer lose sight of them anymore; and wherever you are, you take care of them and their peers, and your love will force them to love; and only by this work of forgiveness, with which you will begin, Barcelona will already begin to be a city. Because outsiders, who knows what, will not say -that they can not say it!-: "This and that were saved and redeemed by these or those -whites, blacks or reds"-, but they will say: "Barcelona has demanded and obtained forgiveness of their sentenced to death." And however bombs after they have, Barcelona will no longer can be called "the city of bombs", but the reputation will come to you from something else, which is stronger than all the bombs together and that all hatreds and that all human evil: the reputation will come to you from love, and Barcelona will be called "the city of forgiveness," and from that point and time it will begin to be a city.
Comencémosla, pues: al Rey, que puede perdonar, a sus Ministros, que pueden aconsejarle el perdón, a los jueces, que pueden atemperar la justicia con la piedad: ¡Perdón para los condenados a muerte de Barcelona! ¡Caridad para todos!Let us begin that therefore: to the King, who can forgive, to his ministers, who can advise him forgiveness, judges, which can temper justice with mercy: Forgiveness for those sentenced to death in Barcelona! Charity for all of them!
Y cosa hermosa sería que comenzasen los más ofendidos.And it would be a beautiful thing that most offended begin.

Display:
To be continued soon.
by PerCLupi on Fri Jul 18th, 2008 at 09:08:42 AM EST
Gracias, PerCLupi, for bringing historical light to ET.

"Life shrinks or expands in proportion to one's courage." - Anaïs Nin
by Crazy Horse on Sun Jul 20th, 2008 at 02:16:45 PM EST
[ Parent ]
It is, as Norman O. Brown noted, Life against Death.  It would seem that the authoritarians have forgotten that in their central myth, Jesus is resurrected after making a loving sacrifice of his own life.  All they can do is crucify, in imitation of the Romans.  They love order and obedience, not people.  Their actions are the very antithesis of the teachings of Jesus, whom they claim to follow.  I wish I could believe in the second coming.  If you liked Jesus driving the money changers out of the Temple, you would love to have seen Jesus come to the Vatican, especially in the first quarter of the 20th century.

Of circumstances similar to those you describe the poet Victor Jara wrote: (I have no tilla, so I spell out the second "n.")

From Plegaria A Un Labrador

Levantate
y mira a la montanna
de donde viene el viento, el sol y el aqua
Tu que manejas el curso de los rios
Tu que has sembrado el vuelo de tu alma

Levnatate
Y mirate los manos
Parace crecer estrechala tu hermano
Juntos iremos unidos en la sangre
Hoy es el tiempo que puede ser mannanna
.
.
Levantatae
Y mirate las manos para crecer
estrechela tu hermano
Juntos iremos unidos en la sangre
Ahora y en la hora de nuestra muerto, Amen.

It is the only piece of Spanish poetry I have ever memorized.  I learned it from a transfixing performance by Judy Collins on her Bread and Roses album.  I always associate it with the terrible events in Santiago surrounding the overthrow of Allende by Pinochet, instigated and supported by Nixon and Kissinger. Many of the best of the artistic and intellectual community of Chile died in the stadium at the hands of the military.  

Family friends fortuitously escaped with their lives. I cannot help but feel that the blood of those victims is always on my hands.  The same authoritarian crushing of life as in Spain under Franco and, as you have shown, earlier.  Franco and Pinochet are the true heroes and role models for G.W. Bush & Co., I think.

"It is not necessary to have hope in order to persevere."

by ARGeezer (ARGeezer a in a circle eurotrib daught com) on Sun Jul 20th, 2008 at 01:20:46 AM EST
Thank you, PerCLupi.  So much unknown history...

Our knowledge has surpassed our wisdom. -Charu Saxena.
by metavision on Sun Jul 20th, 2008 at 05:44:14 PM EST
Anyone of you: please, correct the translation from Catalan to Castilian, and, of course, to English. There is no need to ask permission! This is a general and permanent request. Please. And everything on editing! Thank you.
by PerCLupi on Mon Jul 21st, 2008 at 03:34:02 AM EST
What browser are you using?

*Lunatic*, n.
One whose delusions are out of fashion.
by DoDo on Mon Jul 21st, 2008 at 04:24:52 AM EST
[ Parent ]
Mozilla Firefox (for ET usually) and Internet Explorer.
by PerCLupi on Mon Jul 21st, 2008 at 10:52:29 AM EST
[ Parent ]
So have you installed the TribExt extension? If yes, two recommendations:

  1. The length of a text can differ significantly when translated. Thus it's better for reading to at least line up paragraphs side-by-side. TribExt can do this simply if you put each paragraph into separate table cells. You can break a cell and create a new row in the table simply by hitting ENTER twice at the end of a paragraph, and then clock into another table cell.

  2. I don't know whether you used it already, but with TribExt, you can auto-translate your text into English, reducing your work to polishing the auto-translated text where the translation was incorrect.

Two more recommendations of more general nature:

  • It is easier to read side-aligned text if there is separation between the paragraphs. On the web, no paper is wasted, so it's the common thing to do. (As you may have noticed, I made that conversion for this diary.)

  • When you write a diary post on ET, you will notice that there are two edit fields, not one. This is because the first is meant for a shorter introducory part. Should one of us frontpagers choose your diary for promotion to the frontpage, that shorter intro will be visible; same for your personal Diary page and the Diaries page (see the right-most link in the top menu). (I did this change for this diary, too.)

Final "editors' note": I haven't yet looked at improving your translation, because I had no time; but as far as I can remember from reading your diary yesterday, I could understand what it was about :-) (And anyway, this would be more something for a Spanish-speaker, e.g. Migeru or afew.)

*Lunatic*, n.
One whose delusions are out of fashion.
by DoDo on Mon Jul 21st, 2008 at 12:41:24 PM EST
[ Parent ]
I do not even use TribExt. I translate directly to English (!). Actually, I had never written in English, until I started doing that in ET (!). My work is tremendous. But you learn of the error.
Thank you for your explanations and your work. Sometimes I think I do that you work too hard. Afew helps me a lot. I hope that this worthwhile.
My baby (M.) does nothing to me: he takes revenge for me (I told him, when he was small: do it!) And, when I ask you something, he tells me: Look here! Thank you, Dodo. Pedro. :-D
by PerCLupi on Mon Jul 21st, 2008 at 02:40:30 PM EST
[ Parent ]
I love your writing in English.  You and kcurie.  So much more intuitive and colorful than some cookie-cutter translation software!

For example:

My baby (M.) does nothing to me: he takes revenge for me (I told him, when he was small: do it!)

I don't even know what you are talking about, but it's a pure joy to read!

"Pretending that you already know the answer when you don't is not actually very helpful." ~Migeru.

by poemless on Mon Jul 21st, 2008 at 02:49:27 PM EST
[ Parent ]
I am glad your joy! And I love to hear that my English likes someone! I learned English by myself just to read and I'm able to make me understand in writing! Thank you.

My baby is my son, who is 32 years old. He is known (and therefore I have written his name as M.) When I now ask him something, he gives me a web page or any source and he tells me: Do what is said here!
When he was little and asked me some thing, I said to him often: Do!
:-D

by PerCLupi on Mon Jul 21st, 2008 at 03:09:58 PM EST
[ Parent ]
Whoa.  Are you Mig's padre?

"Pretending that you already know the answer when you don't is not actually very helpful." ~Migeru.
by poemless on Mon Jul 21st, 2008 at 03:11:29 PM EST
[ Parent ]
And pereulok'one! What responsibility!
by PerCLupi on Mon Jul 21st, 2008 at 03:16:11 PM EST
[ Parent ]
I had no idea!  Of course, it all makes perfect sense now...


"Pretending that you already know the answer when you don't is not actually very helpful." ~Migeru.
by poemless on Mon Jul 21st, 2008 at 03:31:35 PM EST
[ Parent ]
I've revised the first three paragraphs in English. Maragall's eloquence is not always easy to translate.

I'll try to do some more later.

by afew (afew(a in a circle)eurotrib_dot_com) on Mon Jul 21st, 2008 at 11:28:53 AM EST
[ Parent ]
:-D
by PerCLupi on Mon Jul 21st, 2008 at 11:51:50 AM EST
[ Parent ]


Display:
Go to: [ European Tribune Homepage : Top of page : Top of comments ]